Make your own free website on Tripod.com
 

Daya yang dikenakan kepada suatu jasad adalah berkadar langsung kepada kadar perubahan momentum jasad itu, dan pada arah yang sama.
Jika suatu jasad berjisim m dikenakan suatu daya F dan halajunya berubah dari u ke v, maka

      daya Kadar perubahan momentum

      daya Perubahan momentum
                              masa

           F mv - mu
                     t

               m(v - u)    tetapi
                     t

                  v - u = a, pecutan
                     t

         F ma

           F = kma, k = pemalar

F adalah dalam unit N, jisim m dalam unit kg, pecutan a dalam unit m s-2, dan nilai k = 1, oleh itu

       F = ma
<< KE BELAKANG